SWEETTARGI 2019
REJESTRACJA / REGISTRATION

* Pole obowiązkowe / * Required field
Imię / First Name *
Nazwisko / Last Name *
Email *
Telefon / Phone
Stanowisko / Occupation *
Nazwa firmy / Company name *
Adres firmy / Company street address *
Kod pocztowy / Zip code *
Miejscowość / City *
NIP / Tax ID
Państwo / Country *
Obowiązkowe oświadczenie / Obligatory testimony *
 


INFORMUJEMY:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest IBC Investments sp. z o.o. (dalej: IBC) z siedzibą w Warszawie (01-222) przy ul. Prądzyńskiego 12/14, email: ibckat@fairexpo.pl
2. Państwa dane przetwarzane są w celu zapewnienia Państwu obniżki ceny przy zakupie biletu wstępu na targi (podstawa przetwarzania danych to podjęcie działań przed zawarciem umowy udziału w targach oraz realizacja prawnie uzasadnionych interesów IBC w postaci marketingu własnych usług).
3. Podanie danych jest dobrowolne, ale w przypadku braku podania danych IBC nie może Państwu zapewnić obniżki ceny biletu wstępu na targi.
4. Państwa dane zostaną udostępnione podwykonawcom IBC w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.
5. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do celów realizacji zawartej umowy, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych, żądanie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, przenieść swoje dane lub wnieść skargę do organu nadzorczego.


WE INFORM:

1. The data controller of your personal data is IBC Investments sp. z o.o. (hereinafter: IBC) with its seat in Warsaw (01-222) at 12/14 Prądzyńskiego Street, ibckat@fairexpo.pl.
2. Your data are processed in order to provide you with a price reduction when purchasing an admission ticket to the fair (the grounds for data processing is taking an action before entering into the contract of participation in fair and pursuing legitimate interests of IBC in the form of marketing of our own services).
3. Providing personal data is voluntary, but necessary in order to provide you with a price reduction when purchasing an admission ticket to the fair. In the absence of personal data IBC cannot ensure you to get a price reduction to buy a ticket for the fair.
4. Your data shall be made available to IBC subcontractors in the scope necessary to perform the contract.
5. Your data will be processed for the period necessary for the implementation of the contract, and after that for the period of prescription of any claims or till your objection to data processing.
6. You have the right to access your personal data, demand their rectification, removal or limitation of processing. You may object to the processing of your data, transfer your data or file a complaint to the supervisory authority.